CONDEMNEN A l’AJUNTAMENT DE LLÍRIA PER UN NOU ACOMIADAMENT IMPROCEDENT

La mala política de personal costarà uns 30 mil euros a les arques públiques en concepte d’indemnitzacions i salaris de tramitació.

El manteniment de forma irregular per part de l’equip de govern del PP d’una treballadora municipal en un lloc de treball lligat a una subvenció que ja havia finalitzat, ha suposat una nova garrotada a la política de personal i una nova condemna per acomiadament improcedent.

Segons l’edil de Compromís, Imma Riera Lloret, l’ajuntament tenia contractada a una persona per donar cobertura a un conveni amb el SERVEF i mantenir una oficina amb un Agent d’Intermediació Laboral, conveni que va expirar el dia 1 d’abril de 2012. Extrem que no va portar aparellada l’extinció del contracte a la persona que estava treballant en aquest servei, la qual es va mantenir en el seu lloc sense cobertura legal i contraprestació econòmica fins a un any després (maig de 2013), quan l’ajuntament va comunicar el cessament del contracte. Sent que aquesta irregularitat ja havia estat denunciada i posada de manifest amb anterioritat per part dels grups de l’oposició.

La treballadora, que portava gairebé una dècada treballant en el consistori, davant la mala gestió realitat per l’equip de Govern i considerant vulnerats els seus drets laborals, va interposar una demanda en el jutjat de Lo Social, que a principis de juliol ha fallat que l’ajuntament no va actuar correctament en el procediment de l’acomiadament i condemna a l’administració local de Llíria a pagar 10 mil euros per acomiadament improcedent més els salaris de tramitació, que poden suposar altres 20 mil euros.

Per a Riera, aquest tipus d’acomiadaments improcedents i condemnes no són nous amb el Govern del PP. Fa poc temps, l’ajuntament també va ser condemnat per l’acomiadament de l’arquitecta municipal de manera arbitrària, on també es va condemnar a pagar 10 mil euros per acomiadament improcedent més altres 50 mil per salaris de tramitació.

L’ajuntament ha anunciat que recorrerà aquest fallo. Però cal recordar que en l’agenda judicial municipal hi ha altres pleits pendents en tema de personal com l’acomiadament fulminant del Cap de Premsa, les modificacions laborals de condicions de treball de personal del Conservatori de Música, o els serveis impropis que s’ordenen als agents de la Policia Local.

Amb aquesta última condemna d’acomiadament improcedent a l’Agent d’Intermediació Laboral, es ve a confirmar la nefasta gestió que en aquesta legislatura s’ha realitzat en matèria de personal per part del PP de Llíria i com al final són els ciutadans els que hem de pagar dels nostres impostos el cost de les mateixes.

NOTA RELACIONADA

LEVANTE.- Condenan al Ayuntamiento de Llíria por el despido improcedente de una trabajadora

CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA POR UN NUEVO DESPIDO IMPROCEDENTE

La mala política de personal costará unos 30 mil euros a las arcas públicas en concepto de indemnizaciones y salarios de tramitación.

El mantenimiento de forma irregular por parte del equipo de gobierno del PP de una trabajadora municipal en un puesto de trabajo ligado a una subvención que ya había finalizado, ha supuesto un nuevo varapalo a la política de personal y una nueva condena por despido improcedente.

Según la edil de Compromís, Inma Riera Lloret, el ayuntamiento tenía contratada a una persona para dar cobertura a un convenio con el SERVEF y mantener una oficina con un Agente de Intermediación Laboral, convenio que expiró el día 1 de abril de 2012. Extremo que no llevó aparejada la extinción del contrato a la persona que estaba trabajando en este servicio, la cual se mantuvo en su puesto sin cobertura legal y contraprestación económica hasta un año después (mayo de 2013), cuando el ayuntamiento comunicó el cese del contrato. Siendo que esta irregularidad ya había sido denunciada y puesta de manifiesto con anterioridad por parte de los grupos de la oposición.

La trabajadora, que llevaba casi una década trabajando en el consistorio, ante la mala gestión realidad por el equipo de Gobierno y considerando vulnerados sus derechos laborales, interpuso una demanda en el juzgado de Lo Social, que a principios de julio ha fallado que el ayuntamiento no actuó correctamente en el procedimiento del despido y condena a la administración local de Llíria a pagar 10 mil euros por despido improcedente más los salarios de tramitación, que pueden suponer otros 20 mil euros.

Para Riera, este tipo de despidos improcedentes y condenas no son novedosos con el Gobierno del PP. Hace poco tiempo, el ayuntamiento también fue condenado por el despido de la arquitecta municipal de manera arbitraria, donde también se condenó a pagar 10 mil euros por despido improcedente más otros 50 mil por salarios de tramitación.

El ayuntamiento ha anunciado que recurrirá este fallo. Pero cabe recordar que en la agenda judicial municipal hay otros pleitos pendientes en tema de personal como el despido fulminante del Jefe de Prensa, las modificaciones laborales de condiciones de trabajo de personal del Conservatorio de Música, o los servicios impropios que se ordenan a los agentes de la Policía Local.

Con esta última condena de despido improcedente a la Agente de Intermediación Laboral, se viene a confirmar la nefasta gestión que en esta legislatura se ha realizado en materia de personal por parte del PP de Llíria y como al final son los ciudadanos los que tenemos que pagar de nuestros impuestos el coste de las mismas.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *