LLÍRIA APROVA FER UNA ORDENANÇA PER COMMUTAR SANCIONS ADMINISTRATIVES ECONÒMIQUES LOCALS PER TBCs.

El ple de Llíria encarrega als serveis tècnics municipals que, en un termini no superior a sis mesos tinguen enllestit una ordenança que ho regule.

La proposta formulada pel Grup Municipal de Compromís per Llíriaper a regular mitjançant una ordenança municipal, la possibilitat de que els veïns de la localitat, que han estat sancionat administrativament, puguen commutar les sancions per la comissió d’infracció, en Treballs en Benefici de la Comunitat (TBCs), va rebre la llum verda del ple de la corporació local.

Amb esta iniciativa, apunta el portaveu de Compromís per Llíria, es permetrà que els ciutadans puguen substituir les multes o sancions, així com altres deutes amb el consistori, per treballs socials en benefici del municipi, evitant despeses als infractors, que en algun cas no poden pagar i donant una opció alternativa al ser deure com a contribuent sancionat.

L’ordenança que s’ha de redactar, regularà quines sancions i infraccions administratives podran ser commutades per TBCs, així de com es regularà el valor de cadascuna d’elles per poder ser substituït pels treballs comunitaris a realitzar i en quines àrees municipals.

LLÍRIA APRUEBA HACER UNA ORDENANZA PARA CONMUTAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS LOCALES POR TBCs. El pleno de Llíria encarga a los servicios técnicos municipales que, en un plazo no superior a seis meses tengan terminado una ordenanza que lo regule.

La propuesta formulada por el Grupo Municipal de Compromís per Llíria para regular mediante una ordenanza municipal, la posibilidad de que los vecinos de la localidad, que han sido sancionado administrativamente, puedan conmutar las sanciones por la comisión de infracción, en Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBCs), ha recibido la luz verde del pleno de la corporación local.

Con esta iniciativa, apunta el portavoz de Compromís per Llíria, se permitirá que los ciudadanos puedan sustituir las multas o sanciones, así como otras deudas con el consistorio, por trabajos sociales en beneficio del municipio, evitando gastos a los infractores, que en algún caso no pueden pagar y dando una opción alternativa al deber de pagar como contribuyente sancionado.

La ordenanza que se tiene que redactar, regulará qué sanciones e infracciones administrativas podrán ser conmutadas por TBCs, así cómo se regulará el valor de cada una de ellas para poder ser sustituido por los trabajos comunitarios a realizar y en qué áreas municipales.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *