Llíria aprova signar un conveni amb la Generalitat per concloure i redactar el projecte del Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura

Garcia: “Des de Compromís-MoVe hem treballat des de l’inici de la legislatura per a que este conveni  fora una realitat i que la Conselleria de Cultura redactara este projecte de vital importancia per posar en valor este gran parc arqueològic”.

Segons el Diputat autonòmic de Compromís i portaveu de la Coalició en l’ajuntament de Llíria, el Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura de Llíria és el conjunt arqueològic del segle I més important de la comarca del Camp de Túria i un dels mes destacats de la Península Ibèrica. Així ho demostren els treballs de recuperació i posada en valor que està duent a terme la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de convertir-lo en un vertader parc arqueològic integrat en la Ciutat.

La Generalitat Valenciana, és la que actualment està fent la gestió de la restauració. En eixe sentit, l’administració autonòmica ha portat a terme una I Fase, on s’han invertit més 900.000 euros, quedant per executar i previstes dos fases mes.

En la I Fase d’intervenció, que ja està finalitzada, s’han materialitzat els treballs de conservació i intervenció en les Termes Majors i el Santuari, així com es va iniciar l’execució d’un Centre d’Interpretació per a visitants (en estos moments inacabat). Però, amb tot i això, els visitants encara no poden accedir al recinte per a realitzar visites a la part del parc arqueològic ja recuperada. Sent que amb una xicoteta intervenció consistent en la finalització del Centre d’Interpretació i la col·locació d’algunes passarel·les en la part ja excavada i recuperada, es podria posar en ús el parc arqueològic per a la difusió turística del municipi.

Segons Garcia, davant algunes incògnites que s’havien suscitat al respecte de quina administració era la que tenia que fer el projecte de les dues fases pendents, per part del Grup Parlamentari de Compromís, es va fer una pregunta a la Conselleria d’Educació i Cultura amb l’objecte de clarificar si seria possible arribar a un acord entre les administracions (ajuntament de Llíria- Generalitat) en el que la Conselleria d’Educació i Cultura redactara el projecte de finalització de les dues fases que  resten per executar en el Santuari Oracular i Les Termes Romanes de Mura en la Ciutat de Llíria, i que, es fera una separata del citat projecte per a que l’ajuntament de Llíria poguera dur a terme l’execució de les obres de finalització del Centre d’Interpretació i la col·locació d’algunes passarel·les en la part ja recuperada per a l’apertura al pública i poder fer una difusió turística com pertoca.

Que de la citada consulta, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, a través del seu Conseller, el Sr. Vicent Marzà, ha dit clarament que l’administració autonòmica assumirà la redacció de l’esmentat projecte de les dues fases que falten per executar, per a la qual cosa, emprendran les accions oportunes per a formalitzar este acord.

Apuntant que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, tot i tenint en compte les limitacions pressupostàries, treballarà junt l’ajuntament de Llíria per a la posada en valor del Santuari Oracular i les Termes Romanes de Mura.

Inici expedient declaració BIC Santuari i Termes Romanes

En esta línia, la Consellria de Cultura, ha dictat en data 9 de juny, una resolució per la qual s’incoa expedient per declarar Bé d’Interès Cultural amb la categoria de zona arqueològica, a favor del Santuari i les Termes Romanes de Mura a Llíria i somet l’expedient a tràmit d’exposició pública.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5364.pdf

Llíria aprueba firmar un convenio con la Generalitat para concluir y redactar el proyecto del Santuario Oracular y Las Termas Romanas de Mura

Garcia: “Desde Compromiso-MoVe hemos trabajado desde el inicio de la legislatura para que este convenio fuera una realidad y que la Consellería de Cultura redactara este proyecto de vital importancia para poner en valor este gran parque arqueológico”.

Según el Diputado autonómico de Compromís y portavoz de la Coalición en el ayuntamiento de Llíria, el Santuario Oracular y Las Termas Romanas de Mura de Llíria es el conjunto arqueológico del siglo I más importante de la comarca del Camp de Túria y uno de los más destacados de la Península Ibérica. Así lo demuestran los trabajos de recuperación y puesta en valor que está llevando a cabo la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, con el fin de convertirlo en un verdadero parque arqueológico integrado en la Ciudad.

La Generalitat Valenciana, es la que actualmente está haciendo la gestión de la restauración. En ese sentido, la administración autonómica ha llevado a cabo una I Fase, donde se han invertido más 900.000 euros, quedando por ejecutar y previstas dos fases más.

En la I Fase de intervención, que ya está finalizada, se han materializado los trabajos de conservación e intervención en las Termas Mayores y el Santuario, así como se inició la ejecución de un Centro de Interpretación para visitantes (en estos momentos inacabado). Pero, con todo ello, los visitantes todavía no pueden acceder al recinto para realizar visitas a la parte del parque arqueológico ya recuperada. Siendo que con una pequeña intervención consistente en la finalización del Centro de Interpretación y la colocación de algunas pasarelas en la parte ya excavada y recuperada, se podría poner en uso el parque arqueológico para la difusión turística del municipio.

Según García, ante algunas incógnitas que se habían suscitado al respecto de qué administración era la que tenía que hacer el proyecto de las dos fases pendientes, por parte del Grupo Parlamentario de Compromís, se hizo una pregunta a la Consellería de Educación y Cultura con el objeto de clarificar si sería posible llegar a un acuerdo entre las administraciones (ayuntamiento de Llíria- Generalitat) en el que la Consellería de Educación y Cultura redactara el proyecto de fin de las dos fases que  restan para ejecutar en el Santuario Oracular y Las Termas Romanas de Mura en la Ciudad de Llíria, y que, se hiciera una separata del citado proyecto para que el ayuntamiento de Llíria pudiera llevar a cabo la ejecución de las obras de fin del Centro de Interpretación y la colocación de algunas pasarelas en la parte ya recuperada para la apertura al pública y poder hacer una difusión turística como corresponde.

Que de la citada consulta, la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, a través de su Conseller, el Sr. Vicent Marzà, ha dicho claramente que la administración autonómica asumirá la redacción del mencionado proyecto de las dos fases que faltan para ejecutar, para lo cual, emprenderán las acciones oportunas para formalizar este acuerdo.

Apuntando que la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, todo y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, trabajará junto el ayuntamiento de Llíria para la puesta en valor del Santuario Oracular y las Termas Romanas de Mura.

Inicio expediente declaración BIC Santuario y Termas Romanas

En esta línea, la Consellria de Cultura, ha dictado en fecha 9 de junio, una resolución por la cual se incoa expediente para declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de zona arqueológica, a favor del Santuario y las Termas Romanas de Mura en Llíria y somet el expediente a trámite de exposición pública.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/19/pdf/2017_5364.pdf

Arxivat en: Compromís, Cultura i Educació, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *