La Generalitat continua treballant per donar solució al clavegueram de Llíria

La Conselleria de Territori ultima la viabilitat tècnica de construcció del 3er ramal de Col·lectors Generals a la zona d’urbanitzacions de l’entorn de Sant Vicent.

El projecte de col·lectors generals de les urbanitzacions de Llíria sorgeix de la necessitat de regular el sanejament de la zona que abasta des de la Carretera d’Alcubles i el col·lector general a l’EDAR Camp de Túria.

Segons el Diputat autonòmic i portaveu de Compromís-Move, Paco Garcia Latorre, l’any 1992, es va redactar un estudi de col·lectors per a les urbanitzacions de la zona anomenada Entorn de Sant Vicent, que compren un total de 41 nuclis de població, i que segons el PGOU de 2006, es correspon amb les unitat d’Execució de sòl urbà residencial extensiu d’esta zona de  baixa densitat, on era més apressant la problemàtica dels abocaments d’aigües residuals domèstiques.

La magnitud del problema a resoldre requeria solucions que excedien de la capacitat inversora de l’Ajuntament, dons es tracta d’un àmbit prou extens, unes 1.122 Has, incloent el Parc de Sant Vicent, autèntica joia de zona verda de caràcter comarcal i metropolità i zones de protecció, amb un àmbit d’unes 200 Has més de sòl rústic agrícola intersticial.

La solució que va adoptar la Generalitat va ser de construir 3 col·lectors generals, amb els seus braços corresponents, i una longitud de prop de 20 quilòmetres, discorrent per camins i recollint les zones més àmplies possibles, i amb el funcionament dels mateixos per gravetat, des de les possibilitats existents, i amb la instal·lació d’Estacions de Bombament on es requerirà per les condicions topogràfiques per resoldre problemes puntuals, corregint així el vessament d’aigües residuals domèstiques a les nombroses fosses sèptiques existents.

Aquest projecte, apunta Garcia, es va aprovar l’any 1994, encara que les obres es materialitzarien anys després al llarg del 1996 i 2006. Obres que a hores d’ara estan sense concloure. Ja que per motius pressupostaris varen ser desglossats en fases, de les quals s’han executat la 1ª, 2ª i la 3ª sub fase A, restant per executar la sub fase B.

Segons el diputat autonòmic, la Generalitat continua treballant per concloure-les. De fet, apunta que el projecte de la sub Fase B està redactat i supervisat, però, l’ajuntament ha sol·licitat un canvi de traçat per motiu de salvaguardar una zona arqueològica, i per aquesta raó, s’ha degut proposar un nou traçat, que està pendent d’alguns tràmits previs, respecte a la viabilitat tècnica d’aquesta nova solució, la variació econòmica i el termini d’execució. Una volta estiguen resolts tots estos tràmits previs, i en funció de la disponibilitat pressupostària, la Generalitat te previst executar les obres pendents per finalitzar esta xarxa de col·lectors generals que tanta falta fan a Llíria.

La Generalitat continúa trabajando para dar solución al alcantarillado de Llíria

La Consellería de Territorio ultima la viabilidad técnica de construcción del 3er ramal de Colectores Generales en la zona de urbanizaciones del entorno de San Vicente.

El proyecto de colectores generales de las urbanizaciones de Llíria surge de la necesidad de regular el saneamiento de la zona que alcanza desde la Carretera de Alcubles y el colector general a la EDAR Camp de Túria.

Según el Diputado autonómico y portavoz de Compromiso-Move, Paco Garcia Latorre, en 1992, se redactó un estudio de colectores para las urbanizaciones de la zona llamada Entorno a San Vicente, que comprende un total de 41 núcleos de población, y que según el PGOU de 2006, se corresponde con las unidades de Ejecución de suelo urbano residencial extensivo de esta zona  de baja densidad, donde era más apresurada dar solución a la problemática de los vertidos de aguas residuales domésticas.

La magnitud del problema a resolver requería soluciones que excedían de la capacidad inversora del Ayuntamiento, dado que se trata de un ámbito bastante extenso, unas 1.122 Has., incluyendo el Parque de San Vicente, auténtica joya de zona verde de carácter comarcal y metropolitano y zonas de protección, con un ámbito de unas 200 Has. más de suelo rústico agrícola intersticial.

La solución que adoptó la Generalitat fue de construir 3 colectores generales, con sus ramales correspondientes, y una longitud de cerca de 20 kilómetros, discurriendo por caminos y recogiendo las zonas más amplias posibles, y con el funcionamiento de los mismos por gravedad, desde las posibilidades existentes, y con la instalación de Estaciones de Bombeo donde se requería por las condiciones topográficas para resolver problemas puntuales, corrigiendo así el vertido de aguas residuales domésticas a las numerosas fosas sépticas existentes.

Este proyecto, apunta Garcia, se aprobó en 1994, aunque las obras se materializarían años después a lo largo del 1996 y 2006. Obras que a estas alturas están sin concluir. Ya que por motivos presupuestarios fueron desglosadas en fases, de los cuales se han ejecutado la 1ª, 2ª y la 3ª sub fase A, faltando por ejecutar la sub fase B.

Según el diputado autonómico, la Generalitat continúa trabajando para concluirlas. De hecho, apunta que el proyecto de la sub Fase B está redactado y supervisado, pero, el ayuntamiento ha solicitado un cambio de trazado por motivo de salvaguardar una zona arqueológica, y por esta razón, se ha debido de proponer un nuevo trazado, que está pendiente de algunos trámites previos respecto a la viabilidad técnica de esta nueva solución, la variación económica y el plazo de ejecución. Una vez estén resueltos todos estos trámites previos, y en función de la disponibilidad presupuestaria, la Generalitat tiene previsto ejecutar las obras pendientes para finalizar esta red de colectores generales que tanta falta hacen en Llíria.

 

Arxivat en: Compromís, Llíria, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *