Llíria proposa rectificar al CVI per a no gravar immobles sense llum i aigua

La proposta passa per modificar el subjecte passiu i que on no es paga recollida de fem que no es pague reciclatge.

El ple de l’ajuntament de Llíria va aprovar en la seua última sessió celebrada al mes de juliol, reclamar al Consorcio Valencia Interior (CVI) a fer una rectificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de Serveis Ambientals i harmonitzar-la amb els criteris fiscals que hi ha en la localitat, on sols són subjectes tributaris aquells titulars que tenen una vivenda, comerç o industria que tinga la condició d’habitabilitat associada a tindre llum i aigua.

Segons el portaveu del Grup Municipal de Compromís-MoVe, Paco Garcia Latorre, aquesta Ordenança, ja va ser modificada l’any 2013, on es va canviar el subjecte passiu obligat a pagar, donant entrada a situacions clarament contraries a ordenances municipals que deixaven fora a diverses edificacions per no tindre la consideració d’habitabilitat, es a dir, que no tenien ni llum ni aigua. Tal i com marca l’ordenança fiscal de la recollida del fem a Llíria.

La política recaptatòria del CVI sempre ha castigat els veïns de Llíria, des del seu inici es va plantejar que per albergar la planta de residus, els contribuents edetans no anaven a pagar ni un cèntim. Però, la realitat és que any rere any, la taxa creix, sent en esta legislatura quan més diners s’han pagat. Ii fins i tot quan es va donar exercicis amb disminució d’entrada de tones de fem, la taxa pujava. Un fet que ara es veu agreujat amb la incorporació de nous immobles arran del “Catastrazo” (revisió cadastral) que es va fer en 2016

Per a Garcia és incomprensible que pasen a engreixar el padró fiscal del CVI nombroses cassetes de camp i xicotets magatzems que, segons l’ordenança municipal de Llíria no paguen recollida de residus, però que amb el “Catastrazo” realitzat en 2016 i amb aquesta nova redacció de l’ordenaça fiscal del Consorci, van a haver de pagar per serveis  de reciclatge i valorització, quan no se’ls recull ni un sol quilo de fem.

Amb este acord que ha pres l’ajuntament de Llíria, i que també es compartit per altres municipis, es pretén que es rectifique esta mesura clarament recaptatòria i es torne aplicar que, per ser subjecte passiu s’ha de complir el principi d’habitabilitat, es a dir, que compte amb llum i aigua l’immoble. Paràmetres objectius i clarament identificables.

Llíria propone rectificar al CVI para no grabar inmuebles sin luz y agua

La propuesta pasa por modificar el sujeto pasivo y que donde no se paga recogida de basura que no se pague reciclaje.

El pleno del ayuntamiento de Llíria aprobó en su última sesión celebrada en el mes de julio, reclamar al Consorcio Valencia Interior a hacer una rectificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa de Servicios Ambientales y armonizarla con los criterios fiscales que  hay en la localidad, donde sólo son sujetos tributarios aquellos titulares que tienen una vivienda, comercio o industria que tenga la condición de habitabilidad asociada a tener luz y agua.

Según el portavoz del Grupo Municipal de Compromiso-MoVe, Paco Garcia Latorre, esta Ordenanza, ya fue modificada en 2013, donde se cambió el sujeto pasivo obligado a pagar, dando entrada a situaciones claramente contrarias a ordenanzas municipales que dejaban fuera a varias edificaciones por no tener la consideración de habitabilidad, es decir, que no tenían ni luz ni agua. Tal y como marca la ordenanza fiscal de la recogida debasura en Llíria.

La política recaudatoria del CVI siempre ha castigado los vecinos de Llíria, desde su inicio se planteó que por albergar la planta de residuos, los contribuyentes edetanos no iban a pagar ni un céntimo. Pero, la realidad es que año tras año, la tasa crece, siendo en esta legislatura cuando más dinero se ha pagado. E incluso cuando se daban ejercicios con disminución de entrada de toneladas de basura, la tasa subía. Un hecho que ahora se ve agravado con la incorporación de nuevos inmuebles a raíz del “Catastrazo” (revisión catastral) que se hizo en 2016.

Para García es incomprensible que pasen a engordar el padrón fiscal del CVI numerosas casetas de campo y pequeños almacenes que, según la ordenanza municipal de Llíria no pagan recogida de residuos, pero que con el “Catastrazo” realizado en 2016 y con esta nueva redacción de la ordenaza fiscal del Consorcio, van a tener que pagar por servicios  de reciclaje y valorización, cuando no se los recoge ni un solo kilo de estiércol.

Con este acuerdo que ha tomado el ayuntamiento de Llíria, y que también es compartido por otros municipios, se pretende que se rectifique esta medida claramente recaudatoria y se vuelva aplicar que, para ser sujeto pasivo se tiene que cumplir el principio de habitabilidad, es decir, que cuente con luz y agua el inmueble. Parámetros objetivos y claramente identificables.

Arxivat en: Compromís, Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *