L’EPSAR veu necessari culminar la xarxa de clavegueram en Llíria

Garcia: “Es important culminar el 3er ramal dels col·lectors generals a la zona d’urbanitzacions de l’entorn de Sant Vicent per articular una xarxa bàsica de clavegueram i completar-la amb el Pla Director Municipal de Sanejament”.

El diputat autonòmic de Compromís, Paco Garcia Latorre, s’ha reunit amb veïns de la urbanització del Caramello i amb l’EPSAR (Entitat Pública de Sanejament i Aigües Residuals) amb la finalitat d’abordar la finalització de les obres de construcció dels col·lectors generals en el terme municipal de Llíria compromesos per la Generalitat Valenciana.

Segons el diputat autonòmic, l’any 1992, es va redactar un estudi de col·lectors per a les urbanitzacions de la zona anomenada Entorn de Sant Vicent, que compren un total de 41 nuclis de població, i que segons el PGOU de 2006, es correspon amb les unitat d’Execució de sòl urbà residencial extensiu d’esta zona de  baixa densitat, on era més apressant la problemàtica dels abocaments d’aigües residuals domèstiques.

La solució que va adoptar la Generalitat va ser de construir 3 col·lectors generals, amb els seus braços corresponents, i una longitud de prop de 20 quilòmetres, discorrent per camins i recollint les zones més àmplies possibles, i amb el funcionament dels mateixos per gravetat, des de les possibilitats existents, i amb la instal·lació d’Estacions de Bombament on es requerirà per les condicions topogràfiques per resoldre problemes puntuals, corregint així el vessament d’aigües residuals domèstiques a les nombroses fosses sèptiques existents.

D’estos ramals, sols resta per executa un últim tram, corresponent a la sub fase 3ª B, un projecte que ja es troba redactat i supervisat, i que té un cost de licitació (IVA no inclòs) de 1,48 milions d’euros. Actuació que l’EPSAR veu necessària realitzar en el terme municipal de Llíria, i així poder culminar una planificació i execució d’obres que es va iniciar a principis dels anys 90. Ara fa prop de 30 anys.

En este sentit, el parlamentari autonòmic i els representants dels veïns han traslladat a l’EPSAR que, o bé directament l’Entitat, o be la Conselleria de Medi Ambient, han de fer el possible per abordar esta última fase de les obres, ja que el consistori te planificat fer un Pla director de Sanejament que ha de comptar imperiosament amb estos col·lectors generals per poder fer-lo efectiu.

La EPSAR ve necesario culminar la red de alcantarillado en Llíria

Garcia: “Es importante culminar el 3er ramal de los colectores generales en la zona de urbanizaciones del entorno de San Vicente para articular una red básica de alcantarillado y completarla con el Plano Director Municipal de Saneamiento”.

El diputado autonómico de Compromís, Paco Garcia Latorre, se ha reunido con vecinos de la urbanización del Caramello y con la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento y Aguas Residuales) con el fin de abordar la finalización de las obras de construcción de los colectores generales en el término municipal de Llíria comprometidos por la Generalitat Valenciana.

Según el diputado autonómico, en 1992, se redactó un estudio de colectores para las urbanizaciones de la zona llamada Entorno de San Vicente, que comprende un total de 41 núcleos de población, y que según el PGOU de 2006, se corresponde con las unidad de Ejecución de suelo urbano residencial extensivo de esta zona  de baja densidad, donde era más apremiante la problemática de los vertidos de aguas residuales domésticas.

La solución que adoptó la Generalitat fue de construir 3 colectores generales, con sus brazos correspondientes, y una longitud de cerca de 20 kilómetros, discurriendo por caminos y recogiendo las zonas más amplias posibles, y con el funcionamiento de los mismos por gravedad, desde las posibilidades existentes, y con la instalación de Estaciones de Bombeo donde se requerirá por las condiciones topográficas para resolver problemas puntuales, corrigiendo así el vertido de aguas residuales domésticas a las numerosas fosas sépticas existentes.

De estos ramales, sólo falta por ejecutar un último tramo, correspondiente a la sub fase 3ª B, un proyecto que ya se encuentra redactado y supervisado, y que tiene un coste de licitación (IVA no incluido) de 1,48 millones de euros. Actuación que la EPSAR ve necesaria realizar en el término municipal de Llíria, y así poder culminar una planificación y ejecución de obras que se inició a principios de los años 90. Ahora hace cerca de 30 años.

En este sentido, el parlamentario autonómico y los representantes de los vecinos han trasladado a la  EPSAR que, o bien directamente la Entidad, o bien la Consellería de Medio Ambiente, tienen que hacer lo posible para abordar esta última fase de las obras, ya que el consistorio tiene planificado hacer un Plan Director de Saneamiento que tiene que contar imperiosamente con estos colectores generales para poder hacerlo efectivo.

Arxivat en: Compromís, Llíria, Urbanisme i Medi Ambient

Comentaris

  1. Paco Gimeno diu:

    Ojala por fin se lleve acabo este proyecto y podamos emprender desagues y otras obras de urbanizacion

  2. Paco Gimeno diu:

    Ojala por fin se lleve acabo este proyecto y podamos emprender desagues y otras obras de urbanizacion

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *