INICIATIVA PER A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA D’ANIMALS

La presència d’animals de diverses espècies en el nucli urbà i en l’extraradi del Municipi és una qüestió que planteja a l’Ajuntament un gran nombre de problemes higiènics, sanitaris, econòmics i mediambientals i és causa de freqüents conflictes veïnals.

D’altra banda, és important considerar que els animals tenen un dret i han de rebre un tracte digne i correcte que, en cap cas, supose unes males condicions sanitàries contràries a la seua espècie. A més, a més, cada vegada hi ha una major demanda per part de la societat cap al respecte dels animals com a subjectes vius.

Per tal de facilitar la millora de la mútua convivència i del civisme cal adaptar i millorar les condicions de la ciutat. I per tant que es requereix el foment de programes educatius envers el civisme i el respecte als animals, campanyes de sensibilització que fomenten la millora de les relacions cíviques com a base de la convivència.

Entre eixes mesures, cal apostar per un Nucli Zoològic Municipal que garantitze un bon tracte dels animals abandonats en la via urbana i on aquests animals tinguen una segona oportunitat amb altres propietaris, abans de l’alternativa de les gosseres. L’objectiu d’establir aquest nucli zoològic, és donar compliment al que estableix la Llei 4/1994, de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de protecció dels animals, en el sentit d’assegurar la protecció i el manteniment en condicions adequades dels animals allotjats en aquests centres i establiments. Aquests objectius han de procurar també que la recollida d’animals domèstics en el terme de Llíria puga ser gestionada de forma que les gosseres siguen una opció a descartar.

L’Ajuntament té la competència en la recollida dels animals vagabunds, així mateix la Llei de Protecció Animal diu que els ajuntaments hauran de retindre els animals recollits un mínim de 20 dies fins que aparega el seu propietari o un de nou.

Açò propicia que les gosseres esdevinguen un negoci, on la crueltat amb els animals recollits és la base d’un benefici econòmic. Les gosseres, empreses AMB ÀNIM DE LUCRE, tenen l’objectiu de recollir el màxim nombre d’animals, i una volta transcorren els vint dies de termini, aquests ja no són profitosos i per tant s’eliminen, sense tindre l’objectiu de procurar una alternativa digna per els animals abandonats. Una vegada arreplegat l’animal, la gossera comprova si té microxip. En cas de tenir-lo, es posa en contacte amb l’amo per si desitja recuperar-ho. Si els propietaris es desentenen, o si no existeix propietari els animals poden ser sacrificats a partir del dia vint-i-u des del seu ingrés en la gossera. Les gosseres, a partir d’eixe dia 21, necessiten l’espai per a arreplegar nous animals que generen nous ingressos, generant-se un negoci basat en el sacrifici dels animals.

Afortunadament, l’acció de voluntaris i d’associacions protectores dels drets dels animals, s’està denunciant i intentant revertir aquestes pràctiques.

Les protectores, són associacions SENSE ÀNIM DE LUCRE, és a dir, no generen beneficis i els diners que puguen obtenir mitjançant les seues pròpies activitats, socis, donacions o subvencions, reverteixen íntegrament en els objectius de l’associació, és a dir, atendre als animals que arrepleguen i mantenir les instal·lacions on s’ubiquen.

Les protectores d’animals no sacrifiquen, excepte excepcions de malaltia terminal només per a evitar major sofriment de l’animal, per la qual cosa l’animal viu tota la seua vida, si és que ningú l’adopta. Aquestes associacions fomenten l’esterilització per a evitar la proliferació d’animals abandonats en els carrers i intenten conscienciar a la població que adoptant un animal es compleixen dos objectius: garantir el benestar de l’animal adoptat i permetre acollir a un nou ser abandonat, en el lloc que l’animal adoptat deixa lliure.

Les protectores són gestionades per voluntaris, és a dir, persones que, tenint el seu propi treball, dediquen el seu temps lliure de manera totalment altruista, a ajudar a aquestes víctimes que algun desaprensiu va llançar sense contemplacions al carrer. Es cuida als animals amb afecte, alimentació adequada i assistència veterinària; se’ls protegeix.

Es evident que la diferència entre una forma de procedir i un altra no és baladí i els Ajuntaments deuríem tindre en compte no només els criteris econòmics, si no també els ètics a l’hora de triar una forma de gestió o altra, de la qual evidentment, Compromís es partidària de la segona.

A hores d’ara, l’Ajuntament de Llíria, es troba davant una situació irregular pel que fa a la concessió del Servei de Recollida d’Animals Abandonats. Es manté una relació de serveis amb el Centre Caní Ribamontes que comporta unes despeses anuals d’entre uns 20.000 i 24.000 euros. Davant aquesta circumstància il·lícita, és evident que cal una ràpida actuació i licitar el contracte d’aquests serveis per superar els 18.000 euros anual que marca la llei.

És per això que ara tenim la possibilitat i el deure de repensar aquest servei de forma global, per tal de tenir en compte no només el punt de vista d’allò que té a veure amb la neteja urbana, sinó també poder fixar amb major garantia l’objectiu d’aconseguir un millor benestar animal.

Per tot açò presentem la següent:

PROPOSTA D’ACORDS

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Llíria, a través de l’òrgan competent,  inicie de forma immediata la licitació del contracte per al Servei de Recollida d’Animals Abandonats.

SEGON.- Que el plec de condicions per a la prestació d’este servei garantisca que les empreses o entitats que concursen no fomenten el maltractament animal, valorant en el concurs a les protectores d’animals de la zona.

TERCER.- Que l’Ajuntament realitze un estudi de la gestió directa d’aquest servei, per tal d’elaborar un projecte de Nucli Zoològic Municipal i que aquest compte amb la participació de tècnics i protectores de la comarca. Per tal d’implantar aquest tipus de gestió al nostre municipi en els pròxims anys.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.