EL PP APROVA UNS COMPTES PER A 2014 QUE CONTINUEN AMB ELS PRÈSTECS, L’AUSTERICIDI I LA CÀRREGA FISCAL

Riera: “Le xifres que l’equip de govern ha aprovat en solitari continuen amb l’austericidi econòmic, la càrrega fiscal i amb unes inversions supeditades a nous préstecs en els bancs”.

Si els comptes de 2013 no han servit per reduir la xifra de 3.000 persones aturades en Llíria, els comptes públics presentats i aprovats en solitari pel PP van pel mateix camí.

Segons la regidora i portaveu econòmica de Compromís en l’ajuntament, Inma Riera Lloret, el pressupost de 2014 és continuista de la pressió fiscal que la dreta de la localitat ha aplicat al llarg de l’any amb la pujada sistemàtica de taxes (que en alguns casos com el cementeri i el bus s’han duplicat), a més de continuar pujant un 10% l’Impost de Bens Immobles (IBI).

Per a Riera, les víctimes de la mala gestió del PP van a ser un any més els ciutadans i contribuents de la localitat, que no troben cap solució amb els actuals gestors del municipi, ja que any rere any el deute de la Generalitat creix, situant-se en més de 3 milions d’euros, que ha provocat que l’ajuntament tinguera que traure un crèdit de 2,16 milions d’euros per pagar a proveïdors i que ens suposarà prop d’1 milió en interessos que pagarem tots els ciutadans de Llíria.

Els sindicats municipals ha denunciat en els informes desfavorables al pressupost que han fet a la Plantilla,  que no es fien del Govern, ja que els incompliments dels acords laborals són flagrants, es modifiquen condicions laborals de manera unilateral, no es facilita la documentació per als pressupostos i a més, mantenen llocs de treball no permanents de manera irregular, sense renovar els corresponents processos selectius.

Significatiu és també la caiguda d’ingressos per part del Consorcio Valencia Interior, que enguany el cànon passa de 430 mil euros a 147 mil (una reducció del 65%). D’aquella famosa frase de que el “cost anava a ser ZERO per als veïns de Llíria”, hem passat a ser una de les poblacions que més taxa paguem (100 euros/any), conseqüència del mal conveni que el PP va signar a l’empresa concessionària i que ens condemna a percebre una quantitat ridícula per albergar una planta de tractament de fem. Una mostra més de la ineficient i mala gestió al front del consistori.

Des de Compromís es denuncia que les polítiques del PP ens porten a la roina i a tindre que traure més crèdits, asfixiant a les economies familiars i no donant solucions als problemes reals que pateixen els barris i serveis municipals, tant al casc urbà com a les urbanitzacions.

La Coalició apunta que este pressupost és la imatge d’un govern incapaç de gestionar, que no servei per a rescatar persones i que continua engreixant els comptes dels bancs i entitats financeres on s’ha hipotecat el futur de Llíria.

 

EL PP APRUEBA UNAS CUENTAS PARA 2014 QUE CONTINÚAN CON LOS PRÈSTAMOS, EL AUSTERICIDIO Y LA CARGA FISCAL

Riera: “Las cifras que el equipo de gobierno ha aprobado en solitario continúan con el austericidio económico, la carga fiscal y con unas inversiones supeditadas a nuevos préstamos con los bancos”.

Si las cuentas de 2013 no han servido para reducir la cifra de 3.000 personas paradas en Llíria, las cuentas públicas presentadas y aprobados en solitario por el PP van por el mismo camino.

Según la concejal y portavoz económica de Compromís en el ayuntamiento, Inma Riera Lloret, el presupuesto de 2014 es continuista de la presión fiscal que la derecha de la localidad ha aplicado a lo largo del año con la subida sistemática de tasas (que en algunos casos como el cementerio y el bus se han duplicado), además de continuar subiendo un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Para Riera, las víctimas de la mala gestión del PP van a ser un año más los ciudadanos y contribuyentes de la localidad, que no encuentran ninguna solución con los actuales gestores del municipio, ya que año tras año la deuda de la Generalitat crece, situándose en más de 3 millones de euros, que ha provocado que el ayuntamiento tuviera que concertar un crédito de 2,16 millones de euros para pagar a proveedores y que nos supondrá cerca de 1 millón en intereses que pagaremos todos los ciudadanos de Llíria.

Los sindicatos municipales ha denunciado en los informes desfavorables al presupuesto que han hecho a la Plantilla, que no se fían del Gobierno, dado que los incumplimientos de los acuerdos laborales son flagrantes, se modifican condiciones laborales de manera unilateral, no se facilita la documentación para los presupuestos y además, mantienen puestos de trabajo no permanentes de manera irregular, sin renovar los correspondientes procesos selectivos.

Significativo es también la caída de ingresos por parte del Consorcio Valencia Interior, que este año el canon pasa de 430 mil euros a 147 mil (una reducción del 65%). De aquella famosa frase de que el “coste iba a ser CERO para los vecinos de Llíria”, hemos pasado a ser una de las poblaciones que más tasa pagamos (100 euros/año), consecuencia del mal convenio que el PP firmó con la empresa concesionaria y que nos condena a percibir una cantidad ridícula por albergar una planta de tratamiento de basuras. Una muestra más de la ineficiente y mala gestión al frente del consistorio.

Desde Compromís se denuncia que las políticas del PP nos llevan a la ruina y a tener que sacar más créditos, asfixiando a las economías familiares y no dando soluciones a los problemas reales que sufren los barrios y servicios municipales, tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones.

La Coalición apunta que este presupuesto es la imagen de un gobierno incapaz de gestionar, que no sirve para rescatar personas y que continúa engordando las cuentas de los bancos y entidades financieras donde se ha hipotecado el futuro de Llíria.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *