LLÍRIA PAGARÀ ALS TREBALLADORS MUNICIPALS LA PART PROPORCIONAL DE PAGA EXTRA RETALLADA PEL GOVERN EN 2012

Esta proposta va ser presentada per Compromís al ple de Setembre de 2012, per a que la mesura fora efectiva en la paga de desembre de 2012. Un any després els treballadors cobraran els 44 dies que quedaren pendents.

L’ajuntament abonarà amb tota probabilitat un 25% de les retribucions reconegudes als empleats públics abans d’entrar en vigor les retallades aprovades pel Govern en la pròxima nòmina del mes de desembre, tal i com es va informar ahir en la Comissió d’Hisenda.

El grup Compromís, ja va mostrar en el seu moment el rebuig al contingut del Reial Decret Llei 20/2012, sobre retallades, que havia imposat el PP des del Govern d’Espanya. Un Decret que junt a altres que s’han anat dictant, ens ha situat en unes xifres desorbitades d’atur i d’empobriment.

Segons el portaveu de Compromís, Paco Garcia Latorre, l’entrada en vigor, el dia 15 de juliol, del RDL 20/2012, no pot aplicar-se ne caràcter retroactiu segons estableix la Constitució Espanyola i per tant, la part proporcional de paga que s’havia cotitzat fins eixa data al empleats municipals, que era aproximadament un 25%, s’havia d’abonar en el mes de desembre d’eixe mateix any. Un fet que no es va produir.

Al final, i després de diverses sentències judicials, s’ha reconegut que els drets salarials generats, entre els dies 1 de juny i 14 de juliol del 2012, no estaven afectats per l’aplicació de l’esmentat Reial Decret Llei 20/2012, de tal manera que les administracions públiques, entre elles la local, havien de retribuir als treballadors afectats per aquest “decretazo” i abonar les quantitats corresponents als dies cotitzats amb anterioritat.

En eixe sentit, l’ajuntament de Llíria, en base a esta nova jurisprudència, als informes favorables d’intervenció i a la disponibilitat del crèdit suficient, ha donat llum verda a la proposta que va fer Compromís fa més d’un any per tal de que eixa part proporcional de paga extra siga abonada als treballadors municipals.

LLÍRIA PAGARÁ A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES LA PARTE PROPORCIONAL DE PAGA EXTRA RECORTADA POR EL GOBIERNO EN 2012

Esta propuesta fue presentada por Compromís en el pleno de Septiembre de 2012, para que la medida fuera efectiva en la paga de diciembre de 2012. Un año después los trabajadores cobrarán los 44 días que quedaron pendientes.

El ayuntamiento abonará con toda probabilidad un 25% de las retribuciones reconocidas a los empleados públicos antes de entrar en vigor los recortes aprobados por el Gobierno en la próxima nómina del mes de diciembre, tal y cómo se informó ayer en la Comisión de Hacienda.

El grupo Compromís, ya mostró en su momento el rechazo al contenido del Real decreto Ley 20/2012, sobre recortes, que había impuesto el PP desde el Gobierno de España. Un Decreto que junto a otros que se han ido dictando, nos ha situado en unas cifras desorbitadas de paro y de empobrecimiento.

Según el portavoz de Compromís, Paco Garcia Latorre, la entrada en vigor, el día 15 de julio, del RDL 20/2012, no podía aplicarse con carácter retroactivo según establece la Constitución Española y por lo tanto, la parte proporcional de paga que se había cotizado hasta esa fecha a los empleados municipales, que era aproximadamente un 25%, se tenía que abonar en el mes de diciembre de ese mismo año. Un hecho que no se produjo.

Al final, y después de varias sentencias judiciales, se ha reconocido que los derechos salariales generados, entre los días 1 de junio y 14 de julio del 2012, no estaban afectados por la aplicación del mencionado Real decreto Ley 20/2012, de tal manera que las administraciones públicas, entre ellas la local, tenían que retribuir a los trabajadores afectados por este “*decretazo” y abonar las cantidades correspondientes a los días cotizados con anterioridad.

En ese sentido, el ayuntamiento de Llíria, en base a esta nueva jurisprudencia, a los informes favorables de intervención y a la disponibilidad de crédito suficiente, ha dado luz verde a la propuesta que hizo Compromís hace más de un año para que esa parte proporcional de paga extra sea abonada a los trabajadores municipales.

 

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *