L’entitat ha generat un forat econòmic de prop de 13 milions i estima una nova pujada per al 2014, tot i entrar menys fem a la planta de valorització i fer més reciclatge en origen.

L’Assemblea del Consorcio Valencia Interior (CVI), formada pels 61 alcaldes o representants dels municipis del Pla Zonal VI, VII i IX, va acordar el mes de desembre, per majoria dels seus membres, plegar-se a les demandes de la concessionària i assumir uns sobre costos de 4,4 milions d’euros derivats del contracte de concessió d’obra pública subscrit amb l’UTE ECORED i que formen part d’eixe forat econòmic global de 13 milions d’euros.

Segons el portaveu de Compromís pel Camp de Túria i regidor de Llíria, Paco Garcia Latorre, la mala gestió feta des d’un principi en tot el procés de gestió i construcció de la Planta de tractament i valorització de Llíria i d’altres localitats, ha fet que els contribuents cada any paguen una taxa més elevada, tot i entrar menys fem a la planta i reciclar més en origen. Un fet que es contradiu amb la màxima del CVI de que “el que més recicla menys paga”. Afirmació totalment falsa en el cas del Pla Zonal que abasta les cinc comarques del Camps de Túria-Serrans, Racó d’Ademús, Foia Bunyol i Requena-Utiel.

De fet, el CVI ha acordat eliminar 2 plantes de transferència: Una planificada per a la Serrania i un altra per al Racó d’Ademús, segons ha confirmat la Conselleria de Medi Ambient, així com l’eliminació d’alguns Ecoparcs i la reducció horària de servei en altres. Un fet que no es compren quan al mateix temps, l’empresa concessionària reclama uns sobre costos de construcció de 4,4 milions als que l’Assemblea del Consorcio ha donat llum verda i que seran repercutits a tots els veïns dels 61 municipis del Pla Zonal.

Garcia no entén com en lloc de penalitzar a l’empresa ECORED per la demora en la construcció de la planta, prevista en 2 anys i que es va prolongar fins a cinc anys, com ara, els responsables del CVI la premien amb un pagament extra de 4,4 milions i a més li permeten deixar de construir 2 plantes de transferència en el Serrans i Racó d’Ademús, fet que provocarà que els serveis de recollida tinguen que desplaçar-se a la planta de Llíria o Caudete, amb el sobre cost que això suposarà per als municipis afectats en el servei de recollida i trasllat del fem a la planta. Quan abans, se centralitzava tot més prop del lloc d’origen del fem a tractar.

Al final, els contribuent i ciutadans afectats per la mala gestió d’este CVI tindran menys plantes de transferència, menys personal, menys hores de servei d’Ecoparcs i tindran que pagar un rebut molt més elevat en el propers anys.

 

EL CVI ELIMINA 2 PLANTAS DE TRANSFERENCIA Y ECOPARQUES MIENTRAS LA CONCESIONARIA RECLAMA UNOS SOBRECOSTES DE OBRA DE 4,4 MILLONES

La entidad ha generado un agujero económico de cerca de 13 millones y estima una nueva subida para el 2014, a pesar de entrar menos basura a la planta de valorización y hacer más reciclaje en origen.

La Asamblea del Consorcio Valencia Interior (CVI), formada por los 61 alcaldes o representantes de los municipios del Plan Zonal VI, VII y IX, acordó el mes de diciembre, por mayoría de sus miembros, plegarse a las demandas de la concesionaria y asumir unos sobre costes de 4,4 millones de euros derivados del contrato de concesión de obra pública subscrito con la UTE ECORED y que forman parte de ese agujero económico global de 13 millones de euros.

Según el portavoz de Compromís pel Camp de Túria y concejal de Llíria, Paco García Latorre, la mala gestión hecha desde un principio en todo el proceso de gestión y construcción de la Planta de tratamiento y valorización de Llíria y otras localidades, ha hecho que los contribuyentes cada año paguen una tasa más elevada, a pesar de entrar menos residuos a la planta y reciclar más en origen. Un hecho que se contradice con la máxima del CVI de que “el que más recicla menos paga”. Afirmación totalmente falsa en el caso del Plan Zonal que abarca las cinco comarcas del Camp de Túria-Serranos, Rincón de Ademuz, Hoya Buñol y Requena-Utiel.

De hecho, el CVI ha acordado eliminar 2 plantas de transferencia: Una planificada para la Serranía y un otra para el Rincón de Ademuz, según ha confirmado la Consellería de Medio ambiente, así como la eliminación de algunos Eco parques y la reducción horaria de servicio en otros. Un hecho que no se comprende cuando al mismo tiempo, la empresa concesionaria reclama unos sobre costes de construcción de 4,4 millones a los que la Asamblea del Consorcio ha dado luz verde y que serán repercutidos a todos los vecinos de los 61 municipios del Plan Zonal.

García no entiende como en lugar de penalizar a la empresa ECORED por la demora en la construcción de la planta, prevista en 2 años y que se prolongado hasta cinco años, como ahora, los responsables del CVI la premian con un pago extra de 4,4 millones y además le permiten dejar de construir 2 plantas de transferencia en Los Serranos y Rincón de Ademuz, hecho que provocará que los servicios de recogida tengan que desplazarse a la planta de Llíria o Caudete, con el sobre coste que esto supondrá para los municipios afectados en el servicio de recogida y traslado de la basura a la planta. Cuando antes, se centralizaba todo más cerca del lugar de origen del residuo a tratar.

Al final, los contribuyentes y ciudadanos afectados por la mala gestión de este CVI tendrán menos plantas de transferencia, menos personal, menos horas de servicio de Eco parques y tendrán que pagar un recibo mucho más elevado en los próximos años.