COMPROMÍS RECLAMA SUPRIMIR EL CÀNON DE SANEJAMENT A LES PROP DE 3.000 VIVENDES DE LLÍRIA QUE NO TENEN CLAVEGUERAM

Garcia: “L’EPSAR està cobrant des de fa anys este impost de manera improcedent segons han declarat el tribunals de justícia en altres urbanitzacions que es troben en les mateixes condicions”.

Milers de vivendes del terme municipal de Llíria, concretament les situades en les zones residencials de fora del casc urbà, les quals tenen subministrament d’aigua potable, no compten amb sistemes de col·lectores per poder evacuar les aigües residuals, fent-ho actualment en foses sèptiques o depuradores individuals. Un fet que el grup de Compromís ha vingut denunciant, al temps que ha proposat en reiterades ocasions fer un Pla Director de Sanejament en el municipi que donara respostes a les demandes veïnals, amb la resposta negativa del PP.

Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco Garcia Latorre, des de fa anys es ve cobrant en el rebut de l’aigua potable, a través de l’empresa concessionària del subministrament d’aigua a la localitat, l’anomenat “cànon de sanejament”, un cànon que recents sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana com la STS CV 4718/2013, han declarat improcedent, ja que la finalitat de l’esmentat cànon ha de destinar-se exclusivament a la gestió i explotació d’instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals, fet que configura este cànon com un impost afectat a una despesa concreta. Que en el supòsit que plantegem no es dona.

Per a Garcia, esta despesa concreta a la que ha de destinar-se el cànon de sanejament que es cobra en el rebut de l’aigua no es pot materialitzar en moltes vivendes del nostre terme municipal de Llíria, ja què no vessen a cap sistema de recollida i tractament, sinó a foses sèptiques pròpies.

Es per tot això que el Grup Municipal de Compromís ha proposat al Ple que l’ajuntament de Llíria, en base a les Sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en les que s’ha declarat improcedent el cobrament d’este cànon de sanejament i recavant els informes dels tècnics municipals, que es donen les instruccions precises a l’empresa concessionària d’aigua potable per a que, a partir de l’1 de gener de 2014 done de baixa del cens a les vivendes del terme municipal de Llíria que, tot i tindre abastiment d’aigua potable, no vessen a instal·lació d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals, així com que es comunique a l’EPSAR.

Que igualment, l’ajuntament de Llíria reclame a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) la devolució del cànon indegudament cobrat durant els darrers 4 anys a totes les vivendes del terme municipal de Llíria que no compten amb cap instal·lació d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals.

COMPROMIS RECLAMA SUPRIMIR EL CANON DE SANEAMIENTO A LAS CERCA DE 3.000 VIVIENDAS DE LLÍRIA QUE NO TIENEN ALCANTARILLADO

Garcia: “La EPSAR está cobrando desde hace años este impuesto de manera improcedente según han declarado los tribunales de justicia en otras urbanizaciones que se encuentran en iguales condiciones”.

Miles de viviendas del término municipal de Llíria, concretamente las situadas en las zonas residenciales de fuera del casco urbano, las cuales tienen suministro de agua potable, no cuentan con sistemas de colectores para poder evacuar las aguas residuales, haciéndolo actualmente en fundiciones sépticas o depuradoras individuales. Un hecho que el grupo de Compromiso ha venido denunciante, al tiempo que ha propuesto en reiteradas ocasiones hacer un Plan Director de Saneamiento en el municipio que diera respuestas a las demandas vecinales, recibiendo la respuesta negativa del PP.

Según el portavoz de Compromis per Llíria, Paco Garcia Latorre, desde hace años se viene cobrando en el recibo del agua potable, a través de la empresa concesionaria del suministro de agua a la localidad, el llamado “canon de saneamiento”, un canon que recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como la STS CV 4718/2013, han declarado improcedente, ya que la finalidad del mencionado canon tiene que destinarse exclusivamente a la gestión y explotación de instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales, hecho que configura este canon como un impuesto afectado a un gasto concreto. Que en el supuesto que planteamos no se da. Para Garcia, este gasto concreto a la que tiene que destinarse el canon de saneamiento que se cobra en el recibo del agua no se puede materializar en muchas viviendas de nuestro término municipal de Llíria, ya que no vierten a ningún sistema de recogida y tratamiento, sino a fosas sépticas propias.

Es por ello que el Grupo Municipal de Compromís ha propuesto al Pleno que el ayuntamiento de Llíria, en base a las Sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en las que se ha declarado improcedente el cobro de este canon de saneamiento y recabando los informes de los técnicos municipales, que se den las instrucciones precisas a la empresa concesionaria de agua potable para que, a partir del 1 de enero de 2014 proceda a dar de baja del censo a las viviendas del término municipal de Llíria que, a pesar de tener abastecimiento de agua potable, no vierten a instalación de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales, así como que se comunique esta decisión a la EPSAR.

Que igualmente, el ayuntamiento de Llíria reclame a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) la devolución del canon indebidamente cobrado durante los últimos 4 años a todas las viviendas del término municipal de Llíria que no cuentan con ninguna instalación de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales.

Arxivat en: Llíria

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *